DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SMILE DESIGN

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SMILE DESIGN

Các sản phẩm nha khoa sử dụng trong điều trị Smile Design: Cao su lấy dấu, cao su lấy dấu cắn, giá khớp, cung mặt...