DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

Dụng cụ, vật liệu sử dụng trong điều trị Nội nha như: Các hệ thống trâm/file tay, trâm/file máy...
Trâm máy nội nha - VDW.GOLD RECIPROC
Trâm máy nội nha không dây - VDW.CONNECT Drive