Cao su lấy dấu cắn và cố định Implant Luxabite - DMG

filler