RECIPROC Gutta-Percha VDW

cung cấp bởi VDW
564.000₫

Hệ thống RECIPROC® bao gồm RECIPROC Gutta-Percha để sử dụng với các kỹ thuật trám bít ổng tủy lèn ngang với một cone và được lèn chặt bên trong hoặc như là master cone trong kỹ thuật trám bít với kỹ thuật lè dọc, ví dụ như với hệ thống BeeFill®2in1.

RECIPROC Gutta-Percha tương ứng với từng hình dạng của các dụng cụ RECIPROC R25, R40 và R50.